Download Tlačiť

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Katastrálny zákon

Odstránenie stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Prehlásenie stavebného dozora

Stavebné úpravy

Žiadosť o KR

Žiadosť o SP

Žiadosť o UR

Zmena užívania

Zmena stavby